algemene voorwaarden voor deelnemers

Note: reglementen per klasse worden op de website van het boerenrockfestival gepresenteerd

1  Algemeen - toepasselijkheid

 1.1 Deze algemene voorwaarden, reglementen en huisregels voor inschrijving en deelname aan de Cross en de Enduro van het Boerenrockfestival (hierna: algemene voorwaarden) zijn van toepassing op iedere aanbieding van Stichting Boerenrock en op iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Stichting Boerenrock en degene die zich inschrijft als deelnemer van de Enduro of de boerenrock Cross en in één of meerdere klassen daarvan deelneemt. De algemene voorwaarden zijn mede van toepassing op de werkzaamheden van alle aan Stichting Boerenrock. Gelieerde natuurlijke- en rechtspersonen en alle overige natuurlijke- en rechtspersonen, hulppersonen (waaronder begrepen KNMW en MON) en werknemers ingeschakeld door Stichting Boerenrock.

1.2 Onder Enduro en Boerenrock cross wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de crosswedstrijden waar door inschrijving aan kan worden deelgenomen met een voertuig in één van de in deze voorwaarden genoemde klassen, georganiseerd door Stichting Boerenrock of een derde partij die Stichting Boerenrock, heeft ingeschakeld voor de organisatie en uitvoering daarvan en de inschrijvingen daarvoor.

 Stichting Boerenrock

 Vestigings- en bezoekadres:   Zuiderdiep 22 9523 TG Drouwenermond, KvK-nummer: 01132782

 1.3 Voordat de inschrijving - de overeenkomst tot deelname aan de Enduro of Boerenrockross - op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan degene die zich inschrijft als deelnemer ter beschikking gesteld en op zodanige wijze ter hand gesteld dat deze op eenvoudige wijze kennis van de inhoud daarvan kan nemen. Op de website van het Boerenrockfestival, waarop de inschrijving voor de door haar georganiseerde stichting Boerenrock wordt aangeboden, zal voordat de inschrijving/overeenkomst op afstand wordt gesloten kennis kunnen worden genomen van de inhoud van de onderhavige algemene voorwaarden en zal deze op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager of deze kunnen worden uitgeprint. Eerst nadat degene die de inschrijving wenst te effectueren en het inschrijfgeld dient te betalen uitdrukkelijk met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Stichting Boerenrock heeft ingestemd door dit op de betreffende website van het Boerenrockfestival expliciet aan te geven, kan tot daadwerkelijke inschrijving voor deelname aan het Boerenrockfestival worden overgegaan.

 1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle personen die aan het Boerenrockfestival deelnemen en hiertoe direct of indirect bij de inschrijving in één of meer van betreffende klassen daarvoor betrokken zijn. Door de expliciete acceptatie van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zijn deze voorwaarden onverkort op de uitvoering van de overeenkomst met Stichting Boerenrock van toepassing, ook zonder dat de betrokken deelnemer direct een overeenkomst met Stichting Boerenrock heeft gesloten en worden deze algemene voorwaarden beschouwd als ook te zijn verstrekt aan de eventuele overige bij de inschrijving voor het boerenrockfestival  betrokken deelnemers. Met inachtneming van de artikelen 3 en 14 van deze voorwaarden verklaart de directe betrokkene bij de inschrijving voor het boerenrockfestival mede namens de door hem/haar eventueel mede ingeschreven deelnemers dat een goedkeuring van het voertuig door de organisatie geen garantie is op een veilige deelname, dat een aangepaste snelheid en verantwoordelijk rijgedrag hierin bepalend is en dat de deelname niet indruist tegen eventueel bijzondere bepalingen op het rijbewijs en ook de rijbevoegdheid niet is ontzegd. De deelnemer verklaart mede namens de door hem/haar eventueel mede ingeschreven deelnemers zich bewust te zijn dat hij/zij door mee te doen aan een crosswedstrijd zich bloot kan/kunnen stellen aan mogelijk letsel en blessures en deze geheel voor eigen rekening en risico deelneemt/ deelnemen aan het boerenrockfestival en de risico’s die een ongeval met zich kan brengen aanvaardt/aanvaarden. Door inschrijving voor deelname aan de het boerenrockfestival  bevestigt de beoogde deelnemer mede namens de door hem/haar eventueel mede ingeschreven deelnemers in goede gezondheid te verkeren en dat er geen medische belemmeringen bestaan welke de veiligheid van de deelnemer(s) en de veiligheid van anderen in gevaar kunnen brengen.

 1.5 De directe betrokkene ( de rijder) bij de inschrijving voor deelname aan het boerenrockfestival, verklaart bevoegd te zijn om eventuele door hem/haar ingeschreven mede deelnemer(s) ( de bijrijder) aan de overeenkomst te binden en is gehouden en verbindt zich tot het onverwijld in kennis stellen van de inhoud van deze algemene voorwaarden aan die betrokken deelnemers en vrijwaart Stichting Boerenrock voor aansprakelijkheid en de gevolgen wanneer dit om welke reden ook wordt nagelaten.

 2  Tot standkoming van de inschrijving, de overeenkomst tot deelname

 2.1 Er komt een inschrijving, een overeenkomst tot deelname aan het boerenrockfestival  tot stand met Stichting Boerenrock  zodra degene die zich als rijder en of bijrijder  wenst in te schrijven op de “inschrijven”-knop op de website van het boerenrockfestival  klikt. Degene is dan verplicht tot betaling (via I-deal) van de inschrijving en Stichting Boerenrock. is na ontvangst van de betaling verplicht tot bevestiging van de inschrijving.

 2.2 De inschrijfbewijzen worden persoonlijk/op naam uitgegeven en mogen niet worden verveelvoudigd of worden doorverkocht of overgedragen aan derden. Indien in strijd met deze bepalingen wordt gehandeld, is hij/zij een direct opeisbare boete verschuldigd aan Stichting Boerenrock  ter hoogte van € 5.000. Voorts zal de deelnemer(s) de deelname aan het boerenrockfestival  worden ontzegd en worden de betreffende inschrijfbewijzen ongeldig gemaakt. Dan heeft de deelnemer geen recht op restitutie of compensatie.

 2.3 Stichting Boerenrock heeft het recht inschrijfbewijzen ongeldig te maken of de toegang tot het boerenrockfestival  te (laten) ontzeggen (door de organisatie) indien en zodra een of meer van de in deze algemene voorwaarden genoemde bepalingen worden overtreden. Dan heeft de deelnemer geen recht op restitutie of compensatie van het inschrijfgeld of kosten.

 


 

3 Veiligheidseisen en verplichtingen deelnemer

Note: Naast onderstaande algemene veiligheidseisen is er er klasse een reglement die op de website van het boerenrockfestival gepresenteerd.

 3.1  Op Stichting Boerenrock als organisator het boerenrockfestival rust de plicht om ongevallen en letsel zoveel als mogelijk te voorkomen. De wedstrijdorganisatie van het boerenrockfestival zal zich uiterst inspannen via de inrichting van het crossparcours en de begeleiding van de races om de wedstrijden zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden. In deze algemene voorwaarden zullen tevens regels en veiligheidsvoorschriften aan de deelnemers worden opgelegd. In verband met het belang van de naleving van de regels en veiligheidsvoorschriften zullen deze eveneens in verkorte vorm bij de ingang van het crossterrein en in het Rennerskwartier/klamping op borden aan de deelnemers worden getoond.

 3.2 De deelnemer verklaart zich bewust te zijn dat door mee te doen aan een crosswedstrijd zich bloot kan stellen aan mogelijk letsel en blessures en dit geheel voor eigen rekening en risico deelneemt aan het boerenrockfestival en de risico’s die een ongeval met zich kan brengen aanvaardt. Door inschrijving voor deelname aan het boerenrockfestival bevestigt de beoogde deelnemer mede namens eventuele mededeelnemers in goede gezondheid te verkeren en dat er geen medische belemmeringen bestaan welke de veiligheid van de deelnemer(s) en de veiligheid van anderen in gevaar kunnen brengen.

 3.3 Door zich in te schrijven voor deelname aan het boerenrockfestival gaat de deelnemer akkoord met de door de organisatie opgelegde regels en veiligheidseisen. De organisatie is te allen tijde gerechtigd de deelname voortijdig te stoppen als blijkt dat de deelnemer medisch ongeschikt blijkt voor deelname, een gevaar blijkt voor omstanders of mede deelnemers of de deelnemer zich niet aan de instructies houdt.

 3.4 Deelnemers kunnen alleen meedoen op vertoon van het polsbandje voor rijder en of bijrijder, welke is ontvangen in de ruimte waar rijders en bijrijders worden ontvangen. Dit Polsbandje verschaft gelijktijdig de toegang tot rennerskwartier/klamping. Zonder een juist polsbandje wordt de deelnemer niet tot deelname aan de betreffende klasse toegelaten en wordt niet toegelaten tot rennerskwartier/klamping.

3.5 Het voertuig dient te worden gekeurd voordat de deelnemer tot de baan wordt toegelaten. Deze keuringen vinden plaats vanaf donderdag tot vlak voor de eerst te rijden manche. Deelnemers dienen tijdig voor de betreffende keuring zorg te dragen. Wanneer het voertuig niet gekeurd is, wordt de deelnemer niet tot deelname aan de betreffende klasse toegelaten. De keuring neemt nooit de zorgplicht van de deelnemer zelf over. Verantwoord rijgedrag en aangepaste snelheden blijven de verantwoordelijkheid van de deelnemer.

 3.6   Voor elke klasse zijn reglementen opgesteld die zijn te vinden op de website van het boerenrockfestival.

Voor alle klassen gelden de volgende regels:

3.7 De algehele staat van het voertuig (als een bestaand voertuig gebruikt) moet goed zijn en geen gevaar opleveren voor de toeschouwers, andere deelnemers en/of de deelnemers zelf. Hierop wordt streng gecontroleerd volgens de in de reglementen die per klasse zijn opgesteld ( te vinden op de website van het boerenrockfestival)  genoemde normen.

4 Huisregels Boerenrockfestival  en klamping en rennerskwartier regels

Actuele huisregels festival en klamping/rennerkwartierregels worden gepluliceerd op de website www.boerenrockfestival.nl

5 Overmacht, opschorting, verplaatste of geannuleerde evenementen

5.1 Stichting Boerenrock en/of de organisator van het evenement behouden zich het recht voor om het evenement voordat deze is begonnen  uit te stellen, te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie of geheel te annuleren in geval (een deel van) een evenement geen doorgang vindt als gevolg van overmacht zoals deze naar verkeersopvatting geldt in de ruimste zin van het woord. Daaronder is in ieder geval begrepen, maar niet uitputtend bedoeld: verhindering wegens tekortschieten of ziekte van artiesten en leveranciers, maatregelen van overheidswege, (extreme) weersomstandigheden en dreiging daarvan, storm, brand, diefstal, water(overlast), oproer, rellen, oorlogs-/terreurdaden of –dreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen in de organisatie van de door Stichting Boerenrock georganiseerde evenementen, indien de daarvoor benodigde vergunningen niet zijn verleend dan wel zijn ingetrokken en (een deel van) een evenement geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden en alle andere voorvallen die hun oorsprong vinden buiten de invloedsfeer van Stichting Boerenrock en/of de organisator van het evenement doch waardoor zij niet in staat zijn de  verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen en welke omstandigheden hen niet zijn toe te rekenen. In geval van dergelijke omstandigheden zal Stichting Boerenrock zich inspannen om degene die zich als deelnemer heeft ingeschreven daarvan zo spoedig mogelijk via de website en/of per e‐mail in kennis te stellen dan wel deelnemers op andere wijze daarover te informeren indien het evenement reeds is aangevangen. 

5.2 Indien de in lid 1 van dit artikel bedoelde omstandigheden daartoe noodzakelijkerwijs aanleiding geven en een evenement of een deel daarvan wordt verplaatst naar een andere datum en/of locatie, blijven de inschrijvingen geldig voor de nieuwe datum en/of locatie. In geval van annulering van (een deel van) een evenement bestaat, dat ter beoordeling van Stichting Boerenrock, recht op een vervangend inschrijfbewijs voor een na de annulering te organiseren vervangend evenement of op teruggave van de betaling binnen twaalf weken nadat mededeling is gedaan van de annulering. In beide gevallen is Stichting Boerenrock, niet tot vergoeding van verdere schade gehouden. Kosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan aanspraak worden gemaakt op (vervangende) inschrijving tot een ander evenement. Toegang en deelname tot verplaatste evenementen zal alleen plaatsvinden indien een geldig en onbeschadigd inschrijfbewijs kan worden overlegd.

5.3 Stichting Boerenrock en/of de organisator van het evenement behouden zich voorts het recht voor om de uitvoering van (een deel van) het evenement, nadat deze is begonnen , op te schorten in geval van en gedurende de periode dat een overmachtssituatie als bedoeld in deze bepaling zich voordoet zonder enige verplichting tot schadevergoeding dan wel gedeeltelijke restitutie van de betreffende inschrijving over de opschortingsduur. 

5.4 Ex artikel 6:230 onder O en P van het Burgerlijk Wetboek heeft degene die inschrijfgeld als deelnemer heeft voldaan geen recht op herroeping of recht om de al gesloten overeenkomst te ontbinden.

6 Aansprakelijkheid

6.1 Indien in rechte vast komt te staan dat Stichting Boerenrock aansprakelijk mocht zijn voor schade die verband houdt met de overeenkomst met Stichting Boerenrock of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of 6:271 BW, te allen tijde beperkt tot wat in deze bepaling is gestipuleerd.

6.2 Het deelnemen aan het boerenrockfestival  en het bezoeken van de evenementen van het boerenrockfestival of haar organisatie geschiedt voor eigen rekening en risico. Stichting Boerenrock is niet aansprakelijk voor afwijkingen in de programmering van de evenementen, de aangegeven aanvangstijden, het aangegeven tijdschema, het verlies of beschadiging van een toegangsbewijs en welke vorm en mate van schade of verlies dan ook die hieruit voortvloeit. Hieronder vallen ook het incorrect invullen van de benodigde gegevens en/of het (al dan niet gedeeltelijk) functioneren van elk onderdeel van deze online‐service op de websites van het boerenrockfestival.

6.3 Op het festival- en/of crossterrein kan meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van gehoor beschermende materialen. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan het gehoor of andere lichamelijke stoornissen.

6.4 De organisatie draagt op geen enkele wijze aansprakelijkheid na goedkeuring van een voertuig door de door organisator aangestelde keurmeesters. Deelnemers verklaren zich er met het volle verstand van bewust te zijn dat zij te allen tijde zelf verantwoordelijk zijn voor schade en/of letsel, zowel bij henzelf als bij derden en de organisatie en/of andere deelnemers op geen enkele wijze hiervoor aansprakelijk te stellen.

6.5 In het geval van schade veroorzaakt door een deelnemer aan een niet deelnemende derde(n), is stichting boerenrock  een evenementenverzekering afgesloten, als zij hiervoor aansprakelijk wordt gesteld. De evenementenverzekering dekt zaak- en letselschade aan derden, zijnde betalend publiek zich bevindend buiten de afrastering (van de crossbaan). Ook schade aan medewerkers, brandweer en politie, die zich noodzakelijkerwijs binnen de afrastering op de crossbaan bevinden, is onder deze polis gedekt. De dekking is gemaximeerd. Opzettelijke acties zijn uitgesloten van dekking (terrorisme). 

6.6 Schade aan deelnemers en deelnemers onderling is niet verzekerd. De deelnemer verklaart zich ervan bewust te zijn dat hij/zij door deelname bewust een verhoogd risico op schade aanvaardt. Indien een deelnemer schade heeft veroorzaakt, dient de organisatie onmiddellijk in kennis gesteld te worden. Bij een schadegebeurtenis is de deelnemer verplicht zijn/haar volledige medewerking te verlenen om aansprakelijkheid en de geleden schade vast te kunnen stellen. Stichting Boerenrock. is niet aansprakelijk voor schade hoger dan de maximale dekking van de verzekeraar. De deelnemers verbinden zich om Stichting Boerenrock niet aansprakelijk te stellen voor een bedrag dat de verzekerde som overschrijdt.

 6.7 Stichting Boerenrock is slechts aansprakelijk voor de schade die de deelnemer lijdt voor zover de wet haar daartoe verplicht en die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan Stichting Boerenrock toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking directe schade waartegen Stichting Boerenrock is verzekerd en die door de aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval  wordt vergoed, dat behoudens opzet of grove nalatigheid aan de zijde van (de   organisatie van) Stichting Boerenrock Aansprakelijkheid voor indirecte schade, immateriële schade, schade als gevolg van letsel aan personen of schade aan zaken of eigendommen van de bezoeker, gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie zijn uitgesloten.

6.8 Ingeval de aansprakelijkheidsverzekeraar van Stichting Boerenrock. – om welke reden dan ook – niet tot vergoeding overgaat geldt dat de aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of 6:271 BW, is beperkt tot de netto-waarde van het inschrijfgeld van deelname waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of verband houdt. 

6.9 De beperking van de aansprakelijkheid van Stichting Boerenrock zoals vermeld in deze algemene voorwaarden worden beschouwd als ook te zijn verstrekt aan de namens en/of door hem/haar eventueel mede ingeschreven deelnemers.

6.10 De directe betrokkene bij de inschrijving  van de deelname aan het boerenrockfestival vrijwaart Stichting Boerenrock en stelt haar schadeloos tegen vorderingen of gerechtelijke procedures aangespannen door namens hem/haar eventueel mede ingeschreven deelnemers voortkomend uit alle aanspraken van derden ter zake van schade, verliezen, kosten en onkosten van deze deelnemers die voortkomen uit of verband houden met de deelname aan het boerenrockfestival en de uitvoering van de overeenkomst met Stichting Boerenrock.

7 Slotbepalingen

7.1 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan wel een situatie zich voordoet doe niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg/beoordeling plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 7.2 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Stichting Boerenrock partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in der minne te regelen. Klachten met betrekking tot ticketverkoop kunnen per e-mail gemeld worden via: info@boerenrockfestival.nl.  Na ontvangst van de e-mail zal een ontvangstbevestiging worden toegezonden met daarin een beschrijving van de verdere afhandeling en de daarvoor geldende termijn.

7.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige algemene voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Drenthe.

 

 

Drouwenermond, oktober 2019.

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Kaarten verkrijgbaar aan de dagkassa

Nooit meer iets missen?

Wil je op de hoogte gehouden worden van ons laatste nieuws en alle komende events van boerenrock? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief!

Official mediapartner Boerenrockfestival

Contactgegevens

background